Idag inleds nyttjandeperioden för Streamifys teckningsoptioner av serie TO 1

Idag, den 25 november 2021, inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Streamify AB:s (”Streamify” eller ”Bolaget”) emission av units i december 2020. Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 16 december 2021. Genom fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras högst cirka 10,1 MSEK före emissionskostnader. Teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på Bolagets, Sedermera Fondkommissions och Nordic Issuings hemsidor.

Mycket har hänt sedan noteringen på Spotlight Stock Market i januari 2021 – framförallt har vi beslutat att förädla vår affärsmodell genom att satsa på den starkt växande e-handelstrenden live video shopping där vi redan gjort flera viktiga framsteg med signerade pilotprojekt, färdiga integrationer med e-handelssystem, etablerade partnerskap och de första betalande kunderna. Med likviden från optionsinlösen avser vi accelerera satsningarna inom live video shopping genom att investera i försäljningsresurser och marknadsföringsaktiviteter, stärka upp organisationen med fler duktiga medarbetare samt satsa på vidare teknisk utveckling, säger Johan Klitkou.

Information om teckningsoptioner av serie TO 1
Streamify genomförde i december 2020 en emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) inför notering på Spotlight Stock Market. Noteringsemissionen tecknades till cirka 539 procent och samtliga aktier och teckningsoptioner emitterades.

Totalt emitterades 1 384 800 teckningsoptioner av serie TO 1, som under nyttjandeperioden från den 25 november 2021 till den 16 december 2021 ger innehavaren möjlighet att teckna nya aktier till en kurs om 7,30 SEK per aktie. Genom inlösen av teckningsoptioner kan Streamify tillföras totalt cirka 10,1 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,8 MSEK. Likviden från optionsinlösen, tillsammans med kapitalet från den riktade emission som Bolaget genomförde under inledningen av fjärde kvartalet 2021, är tänkt att finansiera försäljningsresurser och marknadsföringsaktiviteter kopplade till Bolagets nya affärsområde, live video shopping, för att på så sätt etablera en kundbas som genererar återkommande intäktsströmmar för Bolaget.

Viktiga datum
• 25 november 2021 – nyttjandeperioden inleds
• 14 december 2021 – sista dagen för handel av teckningsoptioner
• 16 december 2021 – nyttjandeperioden slutar
• 22 december 2021 – planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad
• 13 januari 2022 – planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier

Teckningsoptioner av serier TO 1 i sammandrag
Nyttjandeperiod: 25 november – 16 december 2021.
Teckningskurs: Varje teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Streamify till en kurs om 7,30 SEK per ny aktie.
Emissionsvolym: Antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 1 uppgår till 1 384 800 stycken. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Streamify cirka 10,1 MSEK före emissionskostnader. Sista dag för handel med teckningsoptioner är den 14 december 2021.
Antal utestående aktier i Streamify: 5 578 070. Bolaget genomförde vid inledningen av det fjärde kvartalet 2021 en riktad nyemission av aktier som ännu inte hunnit registreras hos Bolagsverket. När den riktade emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det utestående antalet aktier i Bolaget att uppgå till 7 530 448.
Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 40,7 MSEK.

Antal aktier och aktiekapital
Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 kommer antalet aktier i Streamify att öka med 1384 800 stycken. Tillsammans med den riktade nyemissionen av 1952 378 aktier som genomfördes vid inledningen av det fjärde kvartalet 2021, kommer antalet aktier motsvara 8 915 248. Aktiekapitalet kommer öka med 214 644 till 1 381 863,35. Detta medför en utspädning om cirka 15,5 procent (baserat på nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1).

Teaser och anmälningssedel
Teaser och anmälningssedel finns tillgängliga från och med idag, den 25 november 2021, på Streamifys (www.streamify.io), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Även fullständiga villkor och mer information om nyttjandet av teckningsoptionerna finns tillgängligt på ovanstående hemsidor.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare, Nordic Issuing agerar emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare i samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För mer information om teckningsoptionerna av serie TO 1, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se

Nordic Issuing
Telefon: +46 (0)40-632 00 20
E-post: info@nordic-issuing.se
Hemsida: www.nordic-issuing.se

För ytterligare information om Streamify AB, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io
Hemsida: www.streamify.io

Om Streamify AB
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar. Tjänsten riktar sig till både den individuella användaren och större etablerade aktörer inom diverse branschsegment. E-handlare och Influencers kan använda Streamify för att genom Live Video Shopping exponera och sälja produkter. På samma enkla och kraftfulla sätt kan tjänsten användas av kunder inom sport, nöje och evenemang där man tar betalt av tittaren för att se sändningar från t ex fotbollscuper, konserter mm. Streamifys aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen STREAM, och aktiens ISIN- kod är SE0015244462. Mer information finns på www.streamify.io och www.spotlightstockmarket.com.