Kallelse till årsstämma i Streamify AB

2023-05-29

Aktieägarna i Streamify AB, org. nr. 559127-1399, kallas härmed till årsstämma fredagen den 30 juni 2023 kl. 10.30 i bolagets lokaler på Törnstensgränd 11, 831 30 Östersund.

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 juni 2023, och  anmäla sig till bolaget senast den 26 juni 2023 skriftligen per e-post till johan@streamify.io. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier  Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 21 juni 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 26 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

Ombud m.m. Om aktieägare ska rösta genom ombud måste skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt medtas. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.streamify.io och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 
24 830 335 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller flera justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut angående a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, b. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 10. Förslag till beslut om ändring av bolagsordning.
 11. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
 12. Förslag till införande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av kvalificerade personaloptioner (”KPO”) för anställda.
 13. Förslag till införande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av KPO för ordförande.
 14. Styrelsens beslut om riktad emission av teckningsoptioner villkorat stämmans godkännande.
 15. Förslag till beslut om införande av incitamentsprogram av teckningsoptioner till VD.
 16. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag i korthet:

Disposition beträffande bolagets resultat (punkt 7b) Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Fastställande av styrelse- och revisorarvoden (punkt 8) Valberedningen föreslår att styrelsearvode motsvarande tre (3) prisbasbelopp ska utgå till styrelseordförande samt att styrelsearvode motsvarande ett (1) prisbasbelopp per ledamot ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare har valberedningen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val till styrelse och revisionsbolag eller revisorer (punkt 9) Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska ha en revisor utan suppleant. Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Lars Ekström, Johan Klitkou, Lise Alm och Pontus Hymér. Till styrelseordförande föreslås omval av Lars Ekström. Vidare har valberedningen föreslagit att bolagets revisor Edlund & Partners, med Jens Edlund som huvudansvarig revisor, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. Förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 10) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående: 

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 11) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som ryms inom den föreslagna justerade bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.    För att bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigt bedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.  

Förslag till införande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av kvalificerade personaloptioner (”KPO”) för anställda (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i bolaget genom utgivande av s.k. kvalificerade personaloptioner enligt 11 a kap inkomstskattelagen i enlighet med vad som framgår nedan. Nedanstående beslut är villkorade av varandra och föreslås således antas som ett beslut.

Personaloptionsprogrammet (punkt 12a) Aktieägare föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av personaloptionsprogrammet i enlighet med i huvudsak följande villkor: Programmet ska omfatta högst 1 170 000 personaloptioner som tilldelas deltagarna vederlagsfritt. Totalt omfattas 7 deltagare av programmet. Teckning av personaloptioner ska ske senast den 7 juli 2023 och högsta tilldelning till respektive deltagare i personaloptionsprogrammet ska uppgå till:
• högst 650 000 personaloptioner till anställda med chefsbefattning, och
• högst 520 000 personaloptioner till anställda utan chefsbefattning.
Överteckning ska inte kunna ske. Det högsta antalet personaloptioner som erbjuds en deltagare får dock inte motsvara ett värde som, tillsammans med eventuella andra personaloptioner som innebär rätt att förvärva aktier eller teckningsoptioner i bolaget och som deltagaren förvärvat från bolaget, överstiger 3 miljoner kronor vid tidpunkten när personaloptionerna förvärvas. Teckningskursen uppgår till femtio (50) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period om 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Lösenpriset och det antal nya aktier varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning.

Personaloptionerna utgör inte värdepapper och får inte överlåtas eller pantsättas och får bara utnyttjas för förvärv av nya aktier i bolaget av den som tilldelats dem.

De tilldelade personaloptionerna tjänas in under 36 månader från tilldelningsdagen och får endast utnyttjas för förvärv av nya aktier om deltagaren fortfarande är anställd och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda.

Innehavaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från och med den 13 juli 2026 till och med den 27 juli 2026.

Personaloptionerna ska omfattas av de närmare villkor som framgår av villkoren för teckningsoptionerna (se nedan) samt ska regleras av särskilda avtal med respektive deltagare.

Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av personaloptionsprogrammet inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor. Beredning av och motiv för förslaget Principerna för personaloptionsprogrammet har arbetats fram av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera personaloptionsprogrammet för att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos anställda i bolaget. Styrelsen bakom förslaget finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att anställda har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. Utspädning Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kan antalet aktier och röster i bolaget öka med 1 170 000 aktier och röster, vilket motsvarar cirka 4,49 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet aktier efter fullt utnyttjande. För det fall det incitamentsprogram som föreslås under punkt 11 i dagordningen inkluderas i beräkningen uppgår den motsvarande maximala utspädningen till cirka 4,97 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget Programmet förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal. Enligt bolagets bedömning kommer bolaget inte belastas med några kostnader för sociala avgifter i förhållande till personaloptionsprogrammet. Därutöver föranleder personaloptionsprogrammet inte några kostnader för bolaget, utöver ersättning till externa rådgivare. För giltigt beslut enligt denna punkt ovan fordras att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Utgivande av teckningsoptioner som säkringsarrangemang (punkt 12b) Det föreslås att stämman beslutar om att ge ut högst 1 170 000 teckningsoptioner, vilket innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst 181 350 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolaget. Syftet med teckningsoptionerna är att möjliggöra leverans av nya aktier till deltagarna i personaloptionsprogrammet. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt till bolaget och teckning ska ske på teckningslista senast den 7 juli 2023. En (1) teckningsoption av serie TO 2023:1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen uppgår till femtio (50) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period om 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Teckningskursen ska inte understiga 0,155 kronor per aktie. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla sedvanliga villkor avseende omräkning etc., vilka framgår av styrelsens fullständiga förslag till beslut. Utöver sedvanliga villkor kommer deltagarna i programmet även att ha rätt till omräkning vid riktade emissioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det har noterats på marknaden att många företrädesemissioner i liknande bolagssegment inte tecknas utöver garanti- och teckningsåtaganden varpå det inte går att utesluta att bolaget väljer att genomföra riktade emissioner i framtiden. För att programmet inte ska tappa sitt värde och för att programmet ska leva upp till att behålla och öka motivationen hos nyckelpersonerna i bolaget, kommer deltagarna således ha rätt till omräkning även vid riktade emissioner. Beräkningen vid riktade emissioner kommer att se ut enligt följande:

Vid en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt finns det inga överlåtbara teckningsrätter men uträkningen ska genomförs som om teckningsrätter fanns.

Godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 12c) För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet föreslås att stämman beslutar om att godkänna att bolaget, direkt eller indirekt, får överlåta aktier och/eller teckningsoptioner som emitterats i enlighet med punkt 12b ovan till deltagarna i personaloptionsprogrammet. Förslag till införande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av KPO för ordförande (Punkt 13) Aktieägaren Johan Klitkou föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseordförande i bolaget, Lars Ekström, genom utgivande av s.k. kvalificerade personaloptioner enligt 11 a kap inkomstskattelagen i enlighet med vad som framgår nedan. Besluten under den här punkten är villkorade av varandra och föreslås således antas som ett beslut. Personaloptionsprogrammet (punkt 13a) Aktieägare föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av personaloptionsprogrammet i enlighet med i huvudsak följande villkor: Programmet ska omfatta högst 130 000 personaloptioner som tilldelas deltagaren vederlagsfritt. Teckning av personaloptioner ska ske senast den 7 juli 2023. Överteckning ska inte kunna ske. Det högsta antalet personaloptioner som erbjuds deltagaren får dock inte motsvara ett värde som, tillsammans med eventuella andra personaloptioner som innebär rätt att förvärva aktier eller teckningsoptioner i bolaget och som deltagaren förvärvat från bolaget, överstiger 3 miljoner kronor vid tidpunkten när personaloptionerna förvärvas. Teckningskursen uppgår till femtio (50) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period om 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Lösenpriset och det antal nya aktier varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning.

Personaloptionerna utgör inte värdepapper och får inte överlåtas eller pantsättas och får bara utnyttjas för förvärv av nya aktier i bolaget av den som tilldelats dem.

De tilldelade personaloptionerna tjänas in under 36 månader från tilldelningsdagen och får endast utnyttjas för förvärv av nya aktier om deltagaren fortfarande är anställd och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda.

Innehavaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från och med den 13 juli 2026 till och med den 27 juli 2026.

Personaloptionerna ska omfattas av de närmare villkor som framgår av villkoren för teckningsoptionerna (se nedan) samt ska regleras av särskilda avtal med respektive deltagare. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av personaloptionsprogrammet inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor.

Beredning av och motiv för förslaget Principerna för personaloptionsprogrammet har arbetats fram av bolagets aktieägare i samråd med externa rådgivare. Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera personaloptionsprogrammet för att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos anställda i bolaget. Aktieägarna bakom förslaget finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att anställda har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget.

Utspädning Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kan antalet aktier och röster i bolaget öka med 130 000 aktier och röster, vilket motsvarar cirka 0,052 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet aktier efter fullt utnyttjande. För det fall det incitamentsprogram som föreslås under punkt 10 i dagordningen inkluderas i beräkningen uppgår den motsvarande maximala utspädningen till cirka 4,97 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget Programmet förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal. Enligt bolagets bedömning kommer bolaget inte belastas med några kostnader för sociala avgifter i förhållande till personaloptionsprogrammet. Därutöver föranleder inte personaloptionsprogrammet några kostnader för bolaget, utöver ersättning till externa rådgivare. För giltigt beslut enligt denna punkt ovan fordras att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Utgivande av teckningsoptioner som säkringsarrangemang (punkt 13b) Föreslås att stämman beslutar om att ge ut högst 130 000 teckningsoptioner, vilket innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst 20 150 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolaget. Syftet med teckningsoptionerna är att möjliggöra leverans av nya aktier till deltagarna i personaloptionsprogrammet. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt till bolaget och teckning ska ske på teckningslista senast den 7 juli 2023. En (1) teckningsoption av serie TO 2023:2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen uppgår till femtio (50) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period om 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Teckningskursen ska inte understiga 0,155 kronor per aktie. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla sedvanliga villkor avseende omräkning etc., vilka framgår av styrelsens fullständiga förslag till beslut. Utöver sedvanliga villkor kommer deltagarna i programmet även att ha rätt till omräkning vid riktade emissioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det har noterats på marknaden att många företrädesemissioner i liknande bolagssegment inte tecknas utöver garanti- och teckningsåtaganden varpå det inte går att utesluta att bolaget väljer att genomföra riktade emissioner i framtiden. För att programmet inte ska tappa sitt värde och för att programmet ska leva upp till att behålla och öka motivationen hos nyckelpersonerna i bolaget, kommer deltagarna således ha rätt till omräkning även vid riktade emissioner. Beräkningen vid riktade emissioner kommer att se ut på samma sätt som i 12b ovan.

Godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 13c) För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet föreslås att stämman beslutar om att godkänna att bolaget, direkt eller indirekt, får överlåta aktier och/eller teckningsoptioner som emitterats i enlighet med punkt 13b ovan till deltagarna i personaloptionsprogrammet. Styrelsens beslut om riktad emission av teckningsoptioner villkorat stämmans godkännande (punkt 14)

Genom en riktad emission ska bolaget emittera högst 7 000 000 teckningsoptioner av serie TO 4 berättigande till teckning av vardera en (1) ny aktie. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 utnyttjas kan aktiekapitalet komma att öka med högst 1 085 000 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma investerare enligt nedan:


Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Teckningsoptionerna av serie TO 4 ska inte vara föremål för organiserad handel.
 Teckning av teckningsoptioner sker på en särskild teckningslista senast den 21 april 2023. Styrelsen ska äga rätt att förlänga eller förkorta teckningsperioden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 4 kan äga rum under perioden 15 januari 2024 till och med den 30 januari 2024.

Aktier som utgivits efter nyttjande av teckningsoption av serie TO 4 ska medföra rätt till utdelning från och med den dag registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 4 framgår av Bilaga 3A.

Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket.

Beslutet är villkorat stämmans efterföljande godkännande.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt:
Emissionen utgör den andra delen i den av bolaget per den 21 april 2023 kommunicerade riktade emissionen.

Bolagets styrelse har undersökt och övervägt olika finansieringsalternativ, man har bland annat undersökt förutsättningen att genomföra en företrädesemission. På grund av det rådande marknadsklimatet bedömer styrelsen att det inte föreligger förutsättningar för att genomföra en företrädesemission på gynnsamma villkor. Styrelsen har noterat att flertalet företrädesemissioner som har genomförts på marknaden har påverkats av det volatila marknadsklimatet. Marknadsvärdet på aktien har fallit under teckningskursen trots kraftig rabatt. Som ett resultat av detta har teckningsgraden utanför garanti- och teckningsåtaganden varit låg. Det bedöms således vara fördelaktigt med en riktad emission för att undvika exponering mot kurssvängningar i marknaden. Att inhämta tecknings- och garantiåtaganden är en tidskrävande och kostsam process. Med hänsyn till att teckningsgraden i företrädesemissioner på marknaden många gånger inte överstiger tecknings- och garantiåtagandena anser styrelsen att det inte är fördelaktigt att betala ersättning för den likvid man förväntar sig få in. Därtill har styrelsen beaktat den företrädesemission man genomförde 2022. Teckningsgraden var 73,6% varav 70% var garanti- och teckningsåtaganden. Med anledning av ovanstående anser styrelsen det inte vara ändamålsenligt att genomföra en företrädesemission under sådana förutsättningar som beskrivits. Styrelsens bedömning är att en riktad emission säkerställer den mest tids- och kostnadseffektiva finansieringen av bolagets utveckling. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna kunna tecknas av på förhand vidtalade investerare. Styrelsen bedömer även att de tecknande investerarna sannolikt kommer att ge betydande strategiskt, långsiktigt värde för bolaget och dess aktieägare. Styrelsens samlade bedömning är att ovan nämnda skäl väger tyngre än de skäl som motiverar huvudprincipen att emissioner ska genomföras med tillämplig av aktieägares företrädesrätt samt att en emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt därför ligger i bolagets och samtliga aktieägares intresse.
Förslag till beslut om införande av incitamentsprogram av teckningsoptioner till VD (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman Streamify AB, org. nr. 559127–1399, beslutar att ge ut högst 2 979 640 teckningsoptioner enligt följande villkor:

Antal emitterade teckningsoptioner Bolaget ska utge högst 2 979 640 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget.

Teckningsrätt Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de bolaget med rätt och skyldighet att överlåta dem till personerna, och enligt den fördelning som anges nedan (”Optionsinnehavare”).

Optionsinnehavare har inte rätt att vidareöverlåta de teckningsoptioner som Optionsinnehavare förvärvar i enlighet med detta förslag.

Teckningskurs Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Bolaget ska därefter överlåta teckningsoptionerna, dock senast den 30 december 2023, till ett värde motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black & Scholes-modellen per överlåtelsedagen baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 300 procent av den genomsnittliga volymviktade kursen under perioden tio (10) handelsdagar innan den 30 juni 2023, dock ej under aktiens kvotvärde. Den framräknade teckningskursen kommer att avrundas till närmast helt öre. Beräkningen ska utföras av en oberoende värderingsexpert vid Placing Corporate Finance Sverige AB.

Enligt en preliminär beräkning med Black & Scholes uppskattas värdet till cirka 0,11 SEK per teckningsoption.

Teckningsperiod Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista under perioden från den 30 juni 2023 till och med den 7 juli 2023. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

Nyttjandeperiod Optionsinnehavare har rätt att under perioden från och med 3 juli 2028 till och med 31 juli 2028, eller den tidigare dag som följer av vilkoren nedan, för varje teckningsoption påkalla teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen motsvarar den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden tio (10) handelsdagar innan den 30 juni 2023, dock ej under aktiens kvotvärde.

Ökning av aktiekapitalet Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 461 844,2 kronor, med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.

Övriga villkor Teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.

Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av villkoren nedan.

Utspädningseffekt I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 2 979 640 aktier och aktiekapitalet öka med 461 844,2 kronor.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, baserat på bolagets nuvarande aktiekapital, motsvarar detta en utspädning för närvarande om högst cirka 10,7 procent av aktierna och rösterna. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla sedvanliga villkor avseende omräkning etc., vilka framgår av styrelsens fullständiga förslag till beslut. Utöver sedvanliga villkor kommer deltagarna i programmet även att ha rätt till omräkning vid riktade emissioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det har noterats på marknaden att många företrädesemissioner i liknande bolagssegment inte tecknas utöver garanti- och teckningsåtaganden varpå det inte går att utesluta att bolaget väljer att genomföra riktade emissioner i framtiden. För att programmet inte ska tappa sitt värde och för att programmet ska leva upp till att behålla och öka motivationen hos nyckelpersonerna i bolaget, kommer deltagarna således ha rätt till omräkning även vid riktade emissioner. Beräkningen vid riktade emissioner kommer att se ut på samma sätt som i 12b ovan.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Motiv till förslag och skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Motivet till styrelsens förslag är att skapa ett värdefullt incitament till fortsatt utveckling för nyckelpersonen i verksamheten, som verkar för bolagets långsiktiga värde och tillväxt. Styrelsen anser att detta både kan förstärka intresset för verksamhetens utveckling samt stimulera företagslojalitet under de kommande åren. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är således att aktieägarna anser det vara till fördel för bolaget och aktieägarna att Optionsinnehavaren erbjuds ett incitament i form av teckningsoptioner med en framtida möjlighet att förvärva aktier i bolaget. Inga prestationsbaserade villkor ska enligt förslaget tillkomma för viss tilldelning.

Beredning Förslaget har beretts av styrelsen tillsammans och i samråd med externa rådgivare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag för beslut till årsstämman den 30 juni 2023. Johan Klitkou har inte deltagit i beredningen av beslutet.

Särskilt bemyndigande Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt eventuell Euroclear Sweden-anslutning av teckningsoptionerna.

Bedömda kostnader Då teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde görs bedömningen att några kostnader inte kommer att uppstå för bolaget förutom begränsade administrativa kostnader. Några ytterligare åtgärder för att minska kostnaderna för bolaget har därför inte vidtagits.

Majoritetskrav Beslutet omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Personuppgifter Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Törnstensgränd 11, 831 30 Östersund samt på bolagets hemsida (www.streamify.io) senast tre (3) veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.    Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om upplysning som görs skriftligen per e-post inför stämman ska skickas till johan@streamify.io. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Streamify AB, Törnstensgränd 11, 831 30 Östersund och på www.streamify.io. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Östersund i maj 2023 Streamify AB STYRELSEN

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar. Streamifys aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen STREAM, och aktiens ISIN-kod är SE0015244462. Mer information finns på www.streamify.io och www.spotlightstockmarket.com.