Kallelse till årsstämma i Streamify AB

Aktieägarna i Streamify AB, org. nr. 559127-1399, kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 maj 2022. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt genom enbart poströstning med stöd av Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Någon årsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 20 maj 2022 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 12 maj 2022, och
 • anmäla sig till Bolaget senast torsdagen den 19 maj 2022 genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning så att poströsten är Streamify AB tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 12 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 16 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.


Poströstning
Aktieägare utövar sin rösträtt vid stämman enbart genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid poströstning ska ett särskilt digitalt formulär användas som finns tillgängligt på bolagets webbplats www.streamify.io. Separat anmälan ska inte göras utan det digitalt ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.För att gälla som anmälan måste det ifyllda formuläret vara bolaget tillhanda senast den 19 maj 2022. Det ifyllda formuläret skickas via epost till johan@streamify.io alternativt med brev till Streamify AB, Törnstensgränd 11, 831 30 Östersund. Om aktieägaren är en juridisk person eller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska anvisningarna under rubriken Ombud m.m. nedan iakttas.

Aktieägaren får inte förse rösten eller förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Information om de vid bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 20 maj 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet skicka med en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt bifogas anmälan till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också skicka med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.streamify.io och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 7 933 890 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller flera justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 8. Beslut angående
  • fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
  • dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  • ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 11. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsen föreslår att styrelseordförande Lars Ekström utses att som ordförande leda årsstämman, eller vid dennes förhinder, den styrelsen anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Den röstlängd som föreslås att godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen/ justeringspersonerna.

Val av en eller flera justeringsmän (punkt 4)
Styrelsen föreslår att Johan Klitkou och Jan Oscarson eller, vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de personer som styrelsen istället anvisar, till personer att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden.

Resultatdisposition (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 9)
Valberedningen föreslår att styrelsearvode motsvarande tre (3) prisbasbelopp ska utgå till styrelseordförande samt att styrelsearvode motsvarande ett (1) prisbasbelopp per ledamot ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter.Vidare har valberedningen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 10)
Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Lars Ekström, Johan Klitkou och Michal Kalinowski. Vidare föreslår valberedningen nyval av Pontus Hymér och Lise Alm som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Lars Ekström. 

Peter Nyström och Hans Åsling har avböjt omval. 

Vidare har valberedningen föreslagit att bolagets revisor Edlund & Partners, med Jens Edlund som huvudansvarig revisor, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Presentation av föreslagna ledamöter

Pontus Hymér


Född 1979. Saltsjö-Boo.

Pontus har sin bakgrund i tekniken efter mer än 20 år inom digital utveckling och ledarskap med fokus på strategisk utveckling, hållbara organisationer och skalbar teknik i tillväxtbranscher. Senast kommer Pontus från livevideo-shopping branschen, där han som utvecklingschef på Bambuser AB drev den intensiva uppskalningen inom teknik och utveckling på bolaget under åren 2020–2021.


Lise Alm

Född 1980. Älvsjö.

Lise är utbildad jurist vid Lunds universitet och har under den största delen av hennes karriär fokuserat på kombinationen mellan juridik och teknik. Lise har tidigare erfarenhet från Spotify i rollen som legal counsel för corporate affairs under åren 2009–2015. Lise är medgrundare av Spira Globalt AB och arbetar även i rollen som Chief Strategy Officer på Worldfavor samt som extern rådgivare vid United Nations Commission on International Trade Law. 


Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Köpmangatan 41 i Östersund och på bolagets hemsida www.streamify.io senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovan nämnda handlingar framläggs på stämman genom att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.streamify.io.Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till Streamify AB, Törnstensgränd 11, 831 30 Östersund, eller per e-post till johan@streamify.io, senast den 10 maj 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Streamify AB, Törnstensgränd 11, 831 30 Östersund och på www.streamify.io, senast den 15 maj 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.


Östersund i april 2022 Streamify AB STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar.
Streamifys aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen STREAM, och aktiens ISIN-kod är SE0015244462. Mer information finns på www.streamify.io och www.spotlightstockmarket.com.