Kallelse till årsstämma i Streamify AB

Aktieägarna i Streamify AB, org. nr. 559127-1399, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/allmänna råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt genom enbart poströstning. Styrelsen och verkställande direktör kommer i samband med stämman att hålla ett livesänt digitalt framträdande kl 16:00 20 maj 2021 där det senaste året summeras. Länk som leder till den digitala livesändningen kommer att sändas ut till aktieägare i god tid före stämman.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 11 maj 2021, och
 • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 19 maj 2021 skriftligen till Streamify AB, Köpmangatan 41, 831 30 Östersund. Anmälan kan också göras per e-post till johan@streamify.io. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 11 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 14 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Aktieägare utövar sin rösträtt vid stämman enbart genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid poströstning ska ett särskilt digitalt formulär användas som finns tillgängligt på bolagets webbplats www.streamify.io. Separat anmälan ska inte göras utan det digitalt ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

För att gälla som anmälan måste det ifyllda formuläret vara bolaget tillhanda senast den 19 maj 2021. Om aktieägaren är en juridisk person eller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska anvisningarna under rubriken Ombud m.m. nedan iakttas.

Aktieägaren får inte förse rösten eller förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Information om de vid bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 20 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet skicka med en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt bifogas anmälan till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också skicka med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.streamify.io och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 5 578 070 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller flera justeringspersoner.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 8. Beslut angående
  • fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
  • dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  • ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
 11. Val av styrelse samt revisor.
 12. Beslut om principer för utseende av valberedning.
 13. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att styrelseordförande Lars Ekström utses att som ordförande leda årsstämman, eller vid dennes förhinder, den styrelsen anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Den röstlängd som föreslås att godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen/ justeringspersonerna.

Val av en eller flera justeringspersoner (punkt 4)
Styrelsen föreslår att Hans Åsling och Peter Nyström eller, vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de personer som styrelsen istället anvisar, till personer att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Resultatdisposition (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)
Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn (punkt 10)
Valberedningen föreslår att styrelsearvode motsvarande tre (3) prisbasbelopp ska utgå till styrelseordförande samt att styrelsearvode motsvarande ett (1) prisbasbelopp per ledamot ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter.

Vidare har valberedningen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 11)
Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Lars Ekström, Johan Klitkou, Hans Åsling och Peter Nyström. Vidare föreslår valberedningen nyval av Jan Friedman och Lena Glaser.

Till styrelseordförande föreslås omval av Lars Ekström. Vidare har valberedningen föreslagit att bolagets revisor Edlund & Partners, med Jens Edlund som huvudansvarig revisor, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Jan Friedman

Född 1952. Civilekonom Handelshögskolan, Stockholm. Gift. Tre vuxna barn.

Mångårig erfarenhet – i flera fall från noterade bolag – från diverse ledning, styrelse- och rådgivningsuppdrag inom främst media- och e-handel. Bl.a. tidigare ordförande i MittMedia, Moment Group, Grönklittsgruppen, Sportamore, Tretti, Netonnet, Proffsmagasinet, Lenson, Newsdesk och Kistamässan. Ansvarig för Kinneviks tidiga mediainvesteringar på 1980-talet. Idag bl.a. ordförande i IT-bolaget IFITAB (RTS) och ledamot i Vitec Software Group.

Lena Glaser

Född 1963. Stockholm. Gift. Två vuxna barn.

Över 15 års erfarenhet från SVT inom digital affärsutveckling, utveckling av program och tjänster. Dessförinnan på K World – en mediestartup som tidigt sökte utväxling i kombinationen mellan traditionell TV och digital interaktion. Journalist i grunden men har under de senaste 20 åren framför allt haft olika chefsroller. Driver numera egen verksamhet och sitter i två styrelser; design- och kommunikationsbyrån Familjen och Stiftelsen Smarta samtal.

Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 12)
Valberedningen föreslår följande principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022:

Styrelsens ordförande ska senast före utgången av oktober månad varje år erbjuda de tre röstmässigt största ägarna per den 30 september att utse vardera en ledamot av valberedningen.

Om någon av de tre största ägarna avstår från sin rätt att utse ledamot av valberedningen ska i turordning nästa röstmässigt största ägare erbjudas att utse ledamot. Sådant erbjudande behövs dock endast lämnas till de fjärde och den femte röstmässigt största ägarna. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska då utses den ledamot som i valberedningen företräder den röstmässigt störste aktieägaren. Styrelsens ordförande kan adjungeras till valberedningen.

Bolaget ska senast den 31 december varje år informera sina aktieägare om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilka aktieägare dessa företräder och ange kontaktuppgifter till valberedningens ledamöter.

Om en ledamot avgår ur valberedningen eller upphör att representera den aktieägare som utsett ledamoten, ska den ägare som utsett representanten ha rätt att utse ersättare. Vid väsentliga förändringar i ägandet i Bolaget kan valberedningen besluta att dess sammansättning ska ändras för att reflektera sådan ägarförändring och därvid erbjuda efter förändringen berörd/-a största aktieägare att utse representanter att ersätta tidigare utsedda representanter.

Valberedningens ordförande ska informera Bolaget om förändringar i valberedningens sammansättning på så vis att Bolaget utan dröjsmål kan meddelas aktieägarna.

Valberedningen ska bereda och inför bolagsstämma där valfrågor ska behandlas lämna förslag till:

 • val av ordförande vid stämman,
 • val av antalet styrelseledamöter;
 • val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
 • styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt arvode till ledamöter i styrelsens utskott,
 • val av revisor och ersättning till denne, samt
 • nya principer för utseende av valberedning (i förekommande fall).

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Köpmangatan 41 i Östersund och på bolagets hemsida www.streamify.io senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovan nämnda handlingar framläggs på stämman genom att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.streamify.io.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till Streamify AB, Köpmangatan 41, 831 30 Östersund, eller per e-post till johan@streamify.io, senast den 10 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Streamify AB, Köpmangatan 41, 831 30 Östersund och på www.streamify.io, senast den 15 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Östersund i april 2021 Streamify AB STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io

Om Streamify
Streamify grundades 2017 med avsikt att skapa framtidens smartaste livestreaminglösningar. 2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som kombinerar livestreaming med e-commerce. Streamify ger individuella användare och etablerade aktörer möjlighet att skapa egna livestreams och därmed intäktsmöjligheter, samtidigt som tittare kan interagera med livesändningarna genom chattar, sponsring och för sändningen relevant e-commerce.