Kallelse till extra bolagsstämma i Streamify AB 2021-12-15

2021-11-25

Aktieägarna i Streamify AB, org. nr. 559127-1399, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 15 december 2021. Med anledning av den pågående pandemin kommer extra bolagsstämma, med stöd av tillfälliga lagregler, att genomföras genom enbart förhandsröstning (poströstning). Någon extra bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Information om de av extra bolagsstämma fattade besluten offentliggörs den 15 december 2021 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 7 december 2021, och
• anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 14 december 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är Streamify AB tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 7 december 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 9 december 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning
Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämma endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Streamify AB:s webbplats, www.streamify.io. Ingivande av formuläret gäller som anmälan till extra bolagsstämma. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Streamify AB tillhanda senast tisdagen den 14 december 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas Streamify AB, på adress Törnstensgränd 11, 831 30 Östersund. Märk kuvertet “Poströstning Streamify AB extra bolagsstämma 2021”. Ifyllt och undertecknat formulär kan även inges per e-post och ska då skickas till johan@streamify.io. Då ska ”Streamify AB – poströstning” anges i ämnesraden. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret. Genom den riktade emissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 1 952 378 aktier, från 5 578 070 aktier till 7 530 448 aktier. Aktiekapitalet ökar med 302 618,59 SEK från 864 600,85 SEK till 1 167 219,44 SEK, motsvarande en utspädning om cirka 25,93 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska förhandsrösta genom ombud måste skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen biläggas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.streamify.io och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 5 578 070 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av en eller flera justeringspersoner.
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Nyval av styrelseledamot.
  7. Fastställande av arvode åt styrelseledamot.
  8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Styrelsen föreslår att Lars Ekström utses att som ordförande leda bolagsstämman, eller vid dennes förhinder, den styrelsen anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)
Den röstlängd som föreslås att godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen/ justeringspersonerna.

Val av en eller flera justeringspersoner (punkt 3)
Styrelsen föreslår att Hans Åsling och Peter Nyström eller, vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de personer som styrelsen istället anvisar, till personer att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Nyval av styrelseledamot (punkt 6)
Aktieägare föreslår nyval av Michal Kalinowski som ordinarie styrelseledamot till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Michal Kalinowski
Född 1971. Stockholm. Michal är en erfaren styrelseledamot, VD och ägare av entreprenörsföretag - med bevisad och imponerande meritlista. Michal har investerat i, och varit VD, för många tillväxtföretag med sammanlagt över 20 års erfarenhet från sådana roller.

Michals specialisering är företag i behov av snabb transformation – antingen i en turn-around position (Universum Communications eller Studentkortet) eller i stagnation (The Chimney Pot). Hans styrkor är förändringsledning, internationell tillväxt (organisk och förvärv), ökad försäljningseffekt/effektivitet och obevekligt fokus på att uppnå tydliga KPI:s. Majoriteten av företagen med Michals engagemang har upplevt stark internationell tillväxt, lönsamhetsökning och drastisk värdetillväxt. Universum och Chimney har blivit världsledande inom sina områden och varit föremål för tredje parts investeringar från globala aktörer.

Michals erfarenhet kompletteras av 5 års arbete inom Corporate Finance på PwC i London som Assistant Director. Magisterutbildning från Handelshögskolan i Stockholm och LSE. Michal är svensk medborgare av polsk börd med världen som arbetsplats. Gift och tvåbarnsfar.

Fastställande av arvode åt styrelseledamot (punkt 7)
Aktieägare föreslår att ett årligt arvode motsvarande ett (1) prisbasbelopp ska utgå till Michal Kalinowski för tiden fram till och med nästa årsstämma.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt
Fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Törnstensgränd 11, 831 30 Östersund och på bolagets hemsida www.streamify.io senast två (2) veckor innan extra bolagsstämma och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovan nämnda handlingar framläggs på stämman genom att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.streamify.io.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till Streamify AB, Törnstensgränd 11, 831 30 Östersund, eller per e-post till johan@streamify.io, senast den 5 december 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Streamify AB, Törnstensgränd 11, 831 30 Östersund och på www.streamify.io, senast den 10 december 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Östersund i november 2021
Streamify AB
STYRELSEN