Kallelse till extra bolagsstämma i Streamify AB

2021-10-28

Aktieägarna i Streamify AB, org. nr. 559127-1399, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 november 2021. Med anledning av den pågående pandemin kommer extra bolagsstämma, med stöd av tillfälliga lagregler, att genomföras genom enbart förhandsröstning (poströstning). Någon extra bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Information om de av extra bolagsstämma fattade besluten offentliggörs den 17 november 2021 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 9 november 2021, och
  • anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 16 november 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är Streamify AB tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 9 november 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 11 november 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning
Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämma endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Streamify AB:s webbplats, www.streamify.io. Ingivande av formuläret gäller som anmälan till extra bolagsstämma. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Streamify AB tillhanda senast tisdagen den 16 november 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas Streamify AB, på adress Törnstensgränd 11, 831 30 Östersund. Märk kuvertet “Poströstning Streamify AB extra bolagsstämma 2021”. Ifyllt och undertecknat formulär kan även inges per e-post och ska då skickas till johan@streamify.io. Då ska ”Streamify AB – poströstning” anges i ämnesraden. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska förhandsrösta genom ombud måste skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt biläggas poströstningsformuläret.Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen biläggas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.streamify.io och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 5 578 070 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av en eller flera justeringspersoner.
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission.
  7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
  8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:
Val av ordförande vid stämman (punkt 1) Valberedningen föreslår att Lars Ekström utses att som ordförande leda bolagsstämman, eller vid dennes förhinder, den styrelsen anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)
Den röstlängd som föreslås att godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen/ justeringspersonerna.

Val av en eller flera justeringspersoner (punkt 3)
Styrelsen föreslår att Hans Åsling och Peter Nyström eller, vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de personer som styrelsen istället anvisar, till personer att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission (punkt 6)
Genom emissionen ska aktiekapitalet kunna öka med högst 302 618,59 kronor genom nyemission av högst 1 952 378 aktier till en teckningskurs om 5,25 kronor per aktie.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:
1 ) Rätt att teckna aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma på förhand vidtalade investerare enligt fördelningen nedan:

Tecknare Antal aktier Likvid (SEK)
Paginera Invest AB 142 857 749 999
Peter Nilsson 142 857 749 999
Polynom Investment AB (publ) 761 904 3 999 996
Henrik Nilsson 314 285 1 649 997
Mats Lagerdahl 161 904 849 996
Johan Kjell 142 857 749 999
Michal Kalinowski 142 857 749 999
Patrik Vingagård 142 857 749 999

2 ) Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att tillvarata möjligheten att tillföra nytt rörelsekapital på, för bolaget, attraktiva villkor, särskilt sett till tids- och kostnadsaspekten för genomförandet av den riktade nyemissionen. Genom den riktade nyemissionen tillförs rörelsekapital i syfte att arbeta mot satta målsättningar och detta på ett kostnads- och tidseffektivt sätt där bolagets finansiella ställning stärks. Skälen ovan har resulterat i slutsatsen att det enligt styrelsens bedömning funnits övervägande skäl att, genom den riktade nyemissionen, frångå aktieägarnas företrädesrätt till gynnande för bolaget och aktieägarna på sikt.

3 ) Teckningskursen för aktierna ska motsvara den volymviktade genomsnittskursen under en handelsperiod om 5 dagar föregående beslutet om den riktade nyemissionen, med en procentuell rabatt om cirka 11,4 %.

4 ) Teckning av aktier sker på en särskild teckningslista senast den 18 november 2021. Styrelsen ska äga rätt att förlänga eller förkorta teckningsperioden.

5 ) Teckningskursen är 5,25 kronor per aktie. Belopp överstigande kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.

6 ) Full betalning för tilldelade aktier erläggas kontant senast den 19 november 2021. Betalning skall ske enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota.

7 ) De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktiebok.

8 ) Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 7)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som ger rätt till teckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som motsvarar högst 20% av nuvarande antal aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt skall styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle.

För att bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Törnstensgränd 11, 831 30 Östersund och på bolagets hemsida www.streamify.io senast två veckor innan extra bolagsstämma och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovan nämnda handlingar framläggs på stämman genom att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.streamify.io.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till Streamify AB, Törnstensgränd 11, 831 30 Östersund, eller per e-post till johan@streamify.io, senast den 7 november 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Streamify AB, Törnstensgränd 11, 831 30 Östersund och på www.streamify.io, senast den 12 november 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Östersund i oktober 2021
**Streamify AB ** STYRELSEN

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta: Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar.