Kommuniké från årsstämma i Streamify AB

2023-06-30

Idag, den 30 juni 2023, hölls årsstämma i Streamify AB, org. nr. 559127-1399. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition (punkt 7)
Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera till årsstämmans förfogande stående medel i ny räkning.

Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 8)
Stämman beslutade i enlighet med aktieägarnas förslag, att styrelsearvode motsvarande tre (3) prisbasbelopp ska utgå till styrelseordförande samt att styrelsearvode motsvarande ett (1) prisbasbelopp per ledamot ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter.

Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val till styrelse och revisionsbolag (punkt 9)
Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade vidare att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter utse Lars Ekström, Johan Klitkou, Lise Alm och Pontus Hymér. Till styrelseordförande och ledamot utsågs Lars Ekström.

Stämman beslutade även att välja revisionsbolaget Edlund & Partners, med huvudansvarig revisor Jens Edlund, till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 10)
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen enligt nedan:

4.Aktiekapital
Tidigare lydelse: Aktiekapitalet ska vara lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor.
Beslutad lydelse:Aktiekapitalet ska vara lägst 3 848 701,925 kronor och högst 15 394 807,7 kronor.

5.Antalet aktier
Tidigare lydelse: Antalet aktier ska vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000.
Beslutad lydelse: Antalet aktier ska vara lägst 24 830 335 och högst 99 321 340.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 11)
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som ryms inom den föreslagna justerade bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För att bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigt bedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Beslut till införande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av kvalificerade personaloptioner (“KPO”) för anställda (punkt 12a-c)
Stämman beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i bolaget genom utgivande av s.k. kvalificerade personaloptioner i enlighet med vad som framgår i kallelsen till årsstämman 2023.

Beslut av till införande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av KPO för ordförande (punkt 13a-c)
Stämman att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseordförande i bolaget, Lars Ekström, genom utgivande av s.k. kvalificerade personaloptioner enligt 11 a kap inkomstskattelagen i enlighet med vad som framgår i kallelsen till årsstämman 2023.

Lars Ekström avstod från att rösta i beslutet.

Samtliga villkor finns på Streamifys hemsida och framgår av kallelsen publicerad den 2023-05-29.

Styrelsens beslut om riktad emission av teckningsoptioner villkorat stämmans godkännande (punkt 14)
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om en riktad emission av högst 7 000 000 teckningsoptioner av serie TO 4 berättigande till teckning av vardera en (1) ny aktie. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 utnyttjas kan aktiekapitalet komma att öka med högst 1 085 000 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Samtliga villkor finns på Streamifys hemsida och framgår av kallelsen publicerad den 2023-05-29.

Beslut om införande av incitamentsprogram av teckningsoptioner till VD (punkt 15)
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av incitamentsprogram av teckningsoptioner till VD.

Johan Klitkou avstod från att rösta i beslutet.

Samtliga villkor och förslag till beslut finns på Streamifys hemsida och framgår av kallelsen publicerad den 2023-05-29.

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta: Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar.