Kommuniké från årsstämma i Streamify AB

Idag, den 20 maj 2022, hölls årsstämma i Streamify AB, org. nr. 559127-1399. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition (punkt 8b)
Årsstämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras enligt förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 9)
Årsstämman beslutade att styrelsearvode, i form av tre prisbasbelopp, ska utgå till styrelseordförande samt att arvode, i form av ett prisbasbelopp, ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 10)
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att Lars Ekström, Johan Klitkou, Michal Kalinowski omväljs som ordinarie styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag om nyval av Pontus Hymér och Lise Alm till ordinarie styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade vidare om omval av Lars Ekström som styrelseordförande.

Årsstämman noterade att Peter Nyström och Hans Åsling har avböjt omval.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att Edlund & Partners, omväljs som revisor för bolaget med Jens Edlund som huvudansvarig revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Östersund i april 2022
Streamify AB
STYRELSEN

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar. Streamifys aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen STREAM, och aktiens ISIN-kod är SE0015244462. Mer information finns på www.streamify.io och www.spotlightstockmarket.com.