Kommuniké från extra bolagsstämma måndagen den 6 november 2023

Idag, den 6 november 2023, hölls extra bolagsstämma i Streamify AB org.nr: 559127-1399 Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Fullständiga beslut återfinns på bolagets hemsida. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner (punkt 7).
I enlighet med tidigare offentliggjord information föreslog styrelsen den 17 oktober 2023 att extra bolagsstämma skulle fatta beslut om en riktad emission av teckningsoptioner. Bolagsstämman har idag beslutat i enlighet med styrelsens förslag. Genom emissionen ska bolaget emittera högst 2 833 389 teckningsoptioner av serie 2023/2024 II berättigande till teckning av vardera en ny aktie i bolaget. Genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie 2023/2024 II kan aktiekapitalet komma att öka med högst 439 175,295 kronor. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Teckningsoptionerna emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer bolaget med skyldighet att vederlagsfritt överlåta teckningsoptionerna till de aktieägare som på avstämningsdagen, vilken meddelas senare, är införd som aktieägare i bolagets aktiebok.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av units (punkt 8).
I enlighet med tidigare offentliggjord information beslutade styrelsen den 17 oktober 2023 om en riktad emission av units under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande. Bolagsstämman har idag godkänt att genom riktad emission av units öka bolagets aktiekapital med högst 34 410 kronor genom nyemission av högst 222 000 aktier, 74 000 teckningsoptioner av serie 2023/2024 II berättigande till teckning av vardera en (1) ny aktie samt högst 148 000 teckningsoptioner av serie 2023/2025 berättigande till teckning av vardera en (1) ny aktie. Beslutet omfattades av 16 kap. aktiebolagslagen och förutsatte biträde av aktieägare med minst nio tiondelar såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid en extra bolagsstämma.

Östersund i november 2023
Streamify
STYRELSEN