Kommuniké från extra bolagsstämman i Streamify AB

Extra bolagsstämma i Streamify AB genomfördes idag den 17 november 2021. Med anledning av den pågående pandemin genomfördes stämman, med stöd av tillfälliga lagregler, enbart genom förhandsröstning (s.k. poströstning). Stämman fattade beslut enligt följande:

Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission
Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut från den 28 oktober 2021 om riktad emission om högst 1 952 378 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionen riktade sig till en på förhand vidtalad krets av investerare.

Genom den riktade emissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 1 952 378 aktier, från 5 578 070 aktier till 7 530 448 aktier. Aktiekapitalet ökar med 302 618,59 SEK från 864 600,85 SEK till 1 167 219,44 SEK, motsvarande en utspädning om cirka 25,93 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Stämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som ger rätt till teckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som motsvarar högst 20% av nuvarande antal aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt skall styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle.

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar.