Större aktieägare, styrelse och ledande befattningshavare avser utnyttja sina teckningsoptioner av serie TO 3

Streamify AB (“Streamify” eller “Bolaget”) meddelar att större aktieägare i Bolaget och medlemmar av Bolagets styrelse och ledning som innehar teckningsoptioner av serie TO 3 har informerat Bolaget att de avser nyttja sina teckningsoptioner för teckning av nya aktier i Bolaget. Detta motsvarar en investering om totalt cirka 781 KSEK, vilket motsvarar cirka 67 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 3. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO 3 pågår fram till och med den 4 september 2023.

Streamify har mottagit icke bindande avsiktsförklaringar att följande innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 avser nyttja sina teckningsoptioner för teckning av nya aktier i Bolaget:

Aktieägare.png

Sammanfattade villkor för teckningsoptioner av serie TO 3
Villkor: En (1) Teckningsoption av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskurs: 0,40 SEK per aktie, courtage utgår ej. Nyttjandeperiod: 21 augusti 2023 till och med den 4 september 2023. Sista dag för handel av Teckningsoptioner: 31 augusti 2023.

Teckningskursen vid nyttjande av Teckningsoptionerna uppgår till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden 7 augusti 2023 till 18 augusti 2023. Nyttjandekursen uppgår därmed till 0,40 SEK per aktie.

Totalt emitterades 2 918 931 Teckningsoptioner av serie TO3. En (1) Teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,40 SEK per aktie. Om samtliga Teckningsoptioner nyttjas kommer Bolaget tillföras cirka 1,2 MSEK före emissionskostnader. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla värdelösa krävs att innehavaren aktivt nyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av aktier senast den 4 september 2023, alternativt säljer sina Teckningsoptioner senast den 31 augusti 2023.

Rådgivare
Mangold är finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare till Streamify i samband med Teckningsoptionerna.

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar.