Streamify AB har godkänts för notering på Spotlight Stock Market – idag inleds teckningstiden

Streamify AB (”Streamify” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). I samband med den förestående noteringen erbjuds allmänheten att förvärva aktier genom en emission av units (aktier samt vederlagsfria teckningsoptioner) om totalt 14,1 MSEK. Emissionen inleds idag, den 9 december 2020 och pågår till och med den 23 december 2020. Bolagets notering är godkänd förutsatt att emissionen fulltecknas, samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Mer information om Bolaget och erbjudandet presenteras i det memorandum som bland annat finns att tillgå via Bolagets hemsida www.streamify.io.

Om Streamify
Bolaget lanserade 2019 plattformen Streamify, som är en lättanvänd digital plattform som kombinerar livestreaming och E-commerce i en och samma tjänst. Bolagets lösning riktar sig till både den individuella användaren och större etablerade aktörer inom diverse branschsegment. Med hjälp av Streamify kan därför vem som helst livesända event via nätet och tjäna pengar från första titten. Det kostar ingenting att skaffa ett konto och 70 procent av intäkterna går direkt till avsändaren av livesändningen, varvid Streamify erhåller 30 procent av intäkterna.

Streamify har ett flertal licensavtal med vinstdrivande aktörer, så kallade samarbetspartners (verksamma inom en mängd olika branscher), som i sin tur arrangerar evenemang som livestreamas genom Streamify. Vidare riktar sig Streamify även till mindre kunder, användare, som själva kan livestreama på plattformen gratis. Dessa kunder genererar sedan egna intäkter genom att tittare betalar för åtkomst till användarens livestream. Streamify behåller 30 procent av intäkterna.

Streamify har sedan sommaren 2020 upplevt en tilltagande tillväxt på kort tid och har som målsättning att nettoomsättningen (totala intäkter genererade genom plattformen) uppgår till cirka 60 MSEK år 2024. Genom den förestående emissionen avser Streamify att stärka sina resurser och öka framför allt försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter. Målet är fortsatt tillväxt inom alla de områden som Bolaget redan är verksamt (exempelvis sport, kultur, musik, teater, föreläsningar och festivaler) samt en internationell lansering i England redan efter årsskiftet.

Genom att ha skapat ett välfungerande koncept i Sverige, med samarbetsavtal inom flera olika branschsegment, i kombination med ett starkt erbjudande, förväntas Streamify kunna attrahera likvärdiga samarbetsavtal på den globala marknaden. Plattformen är redan idag internationellt skalbar och anpassad för den globala marknaden.

Emission inför notering på Spotlight
Teckningstiden i Streamifys initiala emission av units om cirka 14,1 MSEK inleds idag, den 9 december 2020, och avslutas den 23 december 2020. Total emission (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) kan tillföra Bolaget maximalt cirka 24,2 MSEK före emissionskostnader.

Streamify har på förhand skriftligen avtalat om cirka 7,1 MSEK (inklusive bryggfinansiering om cirka 2 MSEK samt tillhörande kompensation om cirka 0,4 MSEK) – totalt motsvarande cirka 50 procent av den initiala emissionen – genom teckningsförbindelser. Emissionslikviden är avsedd att finansiera nya marknadsförings- och försäljningsaktiviteter, förstärkning av rörelsekapital och vidareutveckling, kvittning av brygglån samt kundprojektrelaterade kostnader.

Mer information om Bolaget och erbjudandet presenteras i det memorandum som finns att tillgå nedan. Bolagens respektive hemsidor Streamify, Sedermera Fondkommissions och Spotlight.

Ladda ner memorandum (PDF)

Johan Klitkou, VD för Streamify, kommenterar:

Streamify kombinerar de i nuläget starkaste digitala trenderna – livestreaming och e-commerce – på en och samma plattform. Att som slutanvändare kunna se en match live och samtidigt ha möjlighet att köpa lagtröjan utgör stommen i Streamifys verksamhet. Samtidigt äger kundgrupperna rätten till eget filmat material, vilket ger oss en kraftig konkurrensfördel på marknaden. Vi befinner oss i en expansiv fas och önskar tillföras kapital för att snabbt vinna marknadsandelar och utveckla arbetet inom e-commerce. Vi befinner oss precis rätt i tiden – med ett unikt koncept och en hög efterfrågan. Streamify ser fram mot en spännande tillväxtresa och efter lanseringen av vår plattform är vi nu redo att ta nästa kliv.

Nyligen genomförd bryggfinansiering
Inför emissionen har Streamify genomfört en bryggfinansiering om sammanlagt cirka 2 MSEK. Bryggfinansieringen är en del av de totala teckningsförbindelserna om cirka 7,1 MSEK och har inbetalats på förhand i syfte att upprätthålla ett högt utvecklings- och verksamhetstempo under emissions- och noteringsprocessen. Brygglånet kommer att kvittas mot units i emissionen. De parter som lämnat bryggfinansiering erhåller en premie i form av ytterligare units som motsvarar 20 procent (motsvarande totalt 0,4 MSEK) av inlånat belopp. Premien kommer, precis som brygglånet, att kvittas mot units i nu förestående emission och innebär således inte något kapital för brygglånegivarna.

**Godkänt för notering **
Streamify har godkänts för notering på Spotlight under förutsättning att den kommande initiala emissionen fulltecknas samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Första handelsdag på Spotlight är planerad till den 25 januari 2021.

Noteringsemission i sammandrag

Teckningstid: 9 – 23 december 2020.

Teckningskurs: 30,50 SEK per unit, motsvarande 6,10 SEK per aktie. Teckningsoption av serie TO 1 erhålls vederlagsfritt.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 180 units (motsvarande 5 490 SEK). Varje unit består av fem (5) aktier och tre (3) vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 308 000 aktier och högst 1 384 800 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande cirka 14,1 MSEK och cirka 10,1 MSEK. Av dessa 14,1 MSEK avser cirka 2 MSEK det brygglån som, precis som kompensationen, ska kvittas i emissionen.

Antal aktier innan emission: 3 270 070 stycken.

Värdering (pre-money): Cirka 19,9 MSEK.

Teckningsförbindelser
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 7,1 MSEK (inklusive bryggfinansiering om cirka 2 MSEK samt kompensation om cirka 0,4 MSEK för bryggfinansiering) totalt motsvarande cirka 50 procent av emissionsvolymen.

Notering på Spotlight
Aktien och teckningsoptioner av serie TO 1 i Streamify är planerade att noteras på Spotlight Stock Market. Första dag för handel är beräknad att bli den 25 januari 2021.

ISIN-kod
ISIN-kod för bolagets aktie är SE0015244462. ISIN-kod för teckningsoptioner av serie TO 1 är SE0015243340.

Finansiell och legal rådgivare
Sedermera Fondkommission och Markets & Corporate Law är finansiell respektive legal rådgivare i samband med emissionen och notering på Spotlight Stock Market.

För ytterligare information om förestående emission samt notering, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io

Om Streamify
Streamify grundades 2017 med avsikt att skapa framtidens smartaste livesstreamslösningar. 2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som kombinerar livestreaming med e-commerce. Streamify ger individuella användare och etablerade aktörer möjlighet att skapa egna livestreams och därmed intäktsmöjligheter, samtidigt som tittare kan interagera med livesändningarna genom chattar, sponsring och för sändningen relevant e-commerce.

Länkar:

Ladda ner pressmeddelande (PDF)

Ladda ner memorandum (PDF)