Streamify AB meddelar beslut om incitamentsprogram

Streamify AB (”Streamify” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget vid extra bolagsstämma har beslutat att införa ett incitamentsprogram i enlighet med vad som kommunicerats i memorandum i december 2020. Incitamentsprogrammet har givits ut genom en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget till VD och styrelseledamot Johan Klitkou samt Christofer Lundstedt. För varje teckningsoption äger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, till en teckningskurs uppgående till 12,20 SEK. Teckningsoptionerna kan under nyttjandeperioden, som löper från den 9 december 2025 till och med den 23 december 2025, utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier i Bolaget. I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer antalet aktier öka med 327 007 aktier och aktiekapitalet öka med 50 686,085 SEK. För det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas motsvarar detta en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 10 procent av röster och kapital.

Emission av teckningsoptioner TO 2
Emissionen vilken omfattar 327 007 teckningsoptioner av serie TO 2, har skett med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolaget har gett ut 327 007 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av högst 327 007 nya aktier i Bolaget.

Rätt att teckna nya teckningsoptioner har, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkommit nedanstående personer:

  1. Johan Klitkou, styrelseledamot och verkställande direktör i Bolaget, 277 956 teckningsoptioner.
  2. Christofer Lundstedt, 49 051 teckningsoptioner.

Incitamentsprogrammet har, efter tidigare kommunicerad information, justerats för att inkludera både Johan Klitkou och Christofer Lundstedt.

Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 50 686,085 SEK med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.

Villkor teckningsoptioner
Teckningsoptionerna kan under nyttjandeperioden, som löper från den 9 december 2025 till och med den 23 december 2025, nyttjas för teckning av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningsoptionerna ska dock kunna nyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.

För varje teckningsoption ska innehavaren äga rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, till en teckningskurs uppgående till 12,20 SEK.

Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den bolagsstämma som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett värdefullt incitament till fortsatt utveckling för personer som Lars Ekström bedömer som nyckelpersoner i verksamheten och som verkar för Bolagets värde och tillväxt. Lars Ekström anser att detta både kan förstärka intresset för Bolagets utveckling samt stimulera företagslojalitet under de kommande åren. Lars Ekström anser det följaktligen vara till fördel för Bolaget och aktieägarna att de teckningsberättigade på detta sätt erbjuds teckningsoptioner med en framtida möjlighet att förvärva aktier i Bolaget.

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD Telefon: +46 76-643 37 47 E-post: johan@streamify.io

Om Streamify
Streamify grundades 2017 med avsikt att skapa framtidens smartaste livestreaminglösningar. 2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som kombinerar livestreaming med e-commerce. Streamify ger individuella användare och etablerade aktörer möjlighet att skapa egna livestreams och därmed intäktsmöjligheter, samtidigt som tittare kan interagera med livesändningarna genom chattar, sponsring och för sändningen relevant e-commerce.