Streamify AB offentliggör investeringsmemorandum inför företrädesemission

Styrelsen i Streamify AB (”Streamify” eller ”Bolaget”) har med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som offentliggjordes den 12 september 2022 upprättat ett investeringsmemorandum som godkänts av Spotlight Stock Market och kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.streamify.io och Mangold Fondkommission AB:s (”Mangold”) hemsida www.mangold.se. Den som på avstämningsdagen den 20 september 2022 innehar aktier i Streamify AB har med företräde rätt att teckna units i Företrädesemissionen. I Företrädesemission ska en (1) innehavd aktie ge en (1) uniträtt där två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen i Streamify AB (”Streamify” eller ”Bolaget”) har med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som offentliggjordes den 12 september 2022 upprättat ett investeringsmemorandum som godkänts av Spotlight Stock Market och kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.streamify.io och Mangold Fondkommission AB:s (”Mangold”) hemsida www.mangold.se. Den som på avstämningsdagen den 20 september 2022 innehar aktier i Streamify AB har med företräde rätt att teckna units i Företrädesemissionen. I Företrädesemission ska en (1) innehavd aktie ge en (1) uniträtt där två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Anmälningssedlar och annan information kring Företrädesemissionen kommer att hållas tillgängligt på Bolagets samt Mangolds hemsidor från och med den 22 september 2022 när teckningsperioden inleds. Avstämningsdag för erhållande av uniträtter är den 20 september 2022 och sista dag för handel inklusive rätt till uniträtter var den 16 september 2022. Teckningsperioden löper från den 22 september 2022 till den 6 oktober 2022.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Markets & Corporate Law är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar. Streamifys aktier är noterade på Spotlight Stock Market under förkortningen STREAM, och aktiens ISIN-kod är SE0015244462. Mer information finns på www.streamify.io och www.spotlightstockmarket.com.