Streamify AB offentliggör teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO3

Streamify AB (”Streamify” eller ”Bolaget”) emitterade i samband med företrädesemissionen av units i oktober 2022 totalt 2 918 931 teckningsoptioner av serie TO3 (”Teckningsoptionerna”). Teckningskursen för Teckningsoptionerna uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 7 augusti 2023 till och med den 18 augusti 2023, dock högst 1,90 SEK och lägst aktiens kvotvärde (0,155 SEK). Teckningskursen uppgår till 0,40 SEK per varje ny aktie som tecknas genom nyttjande av Teckningsoptionerna. Nyttjandeperioden pågår från och med den 21 augusti 2023 till och med den 4 september 2023.

Teckningskursen vid nyttjande av Teckningsoptionerna uppgår till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden 7 augusti 2023 till 18 augusti 2023. Nyttjandekursen uppgår därmed till 0,40 SEK per aktie.

Totalt emitterades 2 918 931 Teckningsoptioner av serie TO3. En (1) Teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,40 SEK per aktie. Om samtliga Teckningsoptioner nyttjas kommer Bolaget tillföras cirka 1,2 MSEK före emissionskostnader. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla värdelösa krävs att innehavaren aktivt nyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av aktier senast den 4 september 2023, alternativt säljer sina Teckningsoptioner senast den 31 augusti 2023.

Villkor för teckningsoptionerna
Villkor: En (1) Teckningsoption av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningskurs: 0,40 SEK per aktie, courtage utgår ej.
Nyttjandeperiod: 21 augusti 2023 till och med den 4 september 2023.
Sista dag för handel av Teckningsoptioner: 31 augusti 2023.

Rådgivare
Mangold är finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare till Streamify i samband med Teckningsoptionerna.

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta: Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar.