Streamify beslutar om riktad emission

2023-04-21

Streamify AB (“Streamify” eller “Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en riktad emission (”Riktade Emissionen”) av units med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varigenom Bolaget tillförs cirka 3,5 MSEK före emissionskostnader. Den Riktade emissionen är delad i två beslut. Den första delen, emissionen av aktier, beslutas med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 17 augusti 2022 (”Första Delen”). Den andra delen, bestående av teckningsoptioner, är villkorad årsstämmans godkännande (”Andra delen”). Den Riktade Emissionen, som riktas till en begränsad krets av investerare, genomförs i syfte att främja Bolagets tillväxtresa och tillgodose kapitalbehovet för Bolagets pågående etablering på marknaden för Live Shopping.

2023-04-21

Streamify AB (“Streamify” eller “Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en riktad emission (”Riktade Emissionen”) av units med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varigenom Bolaget tillförs cirka 3,5 MSEK före emissionskostnader. Den Riktade emissionen är delad i två beslut. Den första delen, emissionen av aktier, beslutas med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 17 augusti 2022 (”Första Delen”). Den andra delen, bestående av teckningsoptioner, är villkorad årsstämmans godkännande (”Andra delen”). Den Riktade Emissionen, som riktas till en begränsad krets av investerare, genomförs i syfte att främja Bolagets tillväxtresa och tillgodose kapitalbehovet för Bolagets pågående etablering på marknaden för Live Shopping.

Motiv till den Riktade Emissionen
Streamify befinner sig i en tillväxtfas vars strategiska fokus är bygga ett lönsamt och attraktivt Bolag som strävar mot att bli den självklara leverantören av Live Shopping. Under 2022 har kundbasen och det ökade antalet strategiska partnerskap återspeglats i Bolagets försäljningstillväxt. Streamifys månatliga återkommande intäkter (MRR) uppgick till 210 KSEK och nettoomsättningen för helåret ökade med 108% YoY till 2 425 KSEK, där majoriteten av intäkterna kommer från Bolagets Live Shopping-kunder. Live Shopping är ett fenomen på kraftig frammarsch i Europa som väntas driva på tillväxten inom e-handel framöver. Den kraftigt ökade användningen av internet och en ökad tillgång till e-handelsportaler väntas driva tillväxten och gynna marknaden för Live Shopping. Sedan lanseringen av Live Shopping har Streamify fokuserat på att accelerera marknads- och försäljningsinsatser för att ta marknadsandelar för att gynna Bolagets återkommande intäktsströmmar. Till dess att Streamify lyckas generera större intäkter genom fler kundavtal väntas kassaflödet vara fortsatt negativt och behöver således tillföras kapital i syfte att fortsätta utveckla verksamheten och genomföra nödvändiga marknadssatsningar för att uppnå fastställda utvecklingsplaner och bygga ett lönsamt Bolag.

Första Delen av den Riktade Emissionen
Bolagets styrelse har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma, beslutat om den Första Delen av den Riktade Emissionen bestående av 7 000 000 nya aktier. Den Första Delen genomförs till en teckningskurs om 0,50 SEK per aktie och innebär således en ökning av aktiekapitalet om 1 085 000 SEK. Genom den Första Delen tillförs Bolaget cirka 3 500 000 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen i den Första Delen om 0,50 SEK per aktie motsvarar en premie om cirka 25 procent från föregående handelsdags stängningskurs om 0,40 SEK. Emissionen innebär en utspädning på cirka 28,19 procent av rösterna och 28,19 procent av kapitalet. Emissionen riktas till följande investerare: Oscarson Invest AB, Stoliboli AB, Niklas Estensson, Daniel Frändberg, Adam Irming, David Hedqvist, Mattias Grevsjö och Joel Westerström. Andra delen av den Riktade emissionen och villkor för teckningsoptioner av serie TO 4 Bolagets styrelse har beslutat om den Andra Delen av den Riktade Emissionen bestående av 7 000 000 teckningsoptioner av serie TO 4 villkorat årsstämmans godkännande. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. När årsstämman röstar för godkännandet kommer investerarna i den Första Delen avstå från att rösta i beslutet. Beslutet kräver två tredjedelars majoritet av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Kallelse och information om Bolagets årsstämma kommer att kommuniceras i ett separat PM. En teckningsoption av serie TO 4 ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under den period som löper från och med den 15 januari 2024 till och med den 30 januari 2024. Teckningskursen kommer att uppgå till 0,50 SEK. Bolaget kan genom nyttjande av TO 4 erhålla upp till 3 500 000 kronor före transaktionskostnader om alla TO 4 nyttjas. Genom TO 4 kan aktiekapitalet öka med maximalt 1 085 000 kronor. Under förutsättning att TO 4 nyttjas fullt ut kommer TO 4 att resultera i en ytterligare utspädning på cirka 21,99 procent av rösterna och cirka 21,99 procent av kapitalet. TO 4 planeras inte att tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter slutlig registrering hos Bolagsverket. Emissionen riktas till följande investerare: Oscarson Invest AB, Stoliboli AB, Niklas Estensson, Daniel Frändberg, Adam Irming, David Hedqvist, Mattias Grevsjö och Joel Westerström.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Bolagets styrelse har undersökt och övervägt olika finansieringsalternativ, man har bland annat undersökt förutsättningen att genomföra en företrädesemission. På grund av det rådande marknadsklimatet bedömer styrelsen att det inte föreligger förutsättningar för att genomföra en företrädesemission på gynnsamma villkor. Styrelsen har noterat att flertalet företrädesemissioner som har genomförts på marknaden har påverkats av det volatila marknadsklimatet. Marknadsvärdet på aktien har fallit under teckningskursen trots kraftig rabatt. Som ett resultat av detta har teckningsgraden utanför garanti- och teckningsåtaganden varit låg. Det bedöms således vara fördelaktigt med en riktad emission för att undvika exponering mot kurssvängningar i marknaden. Att inhämta tecknings- och garantiåtaganden är en tidskrävande och kostsam process. Med hänsyn till att teckningsgraden i företrädesemissioner på marknaden många gånger inte överstiger tecknings- och garantiåtagandena anser styrelsen att det inte är fördelaktigt att betala ersättning för den likvid man förväntar sig få in. Därtill har styrelsen beaktat den företrädesemission man genomförde 2022. Teckningsgraden var 73,6% varav 70% var garanti- och teckningsåtaganden. Med anledning av ovanstående anser styrelsen det inte vara ändamålsenligt att genomföra en företrädesemission under sådana förutsättningar som beskrivits. Styrelsens bedömning är att en riktad emission säkerställer den mest tids- och kostnadseffektiva finansieringen av Bolagets utveckling. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna kunna tecknas av på förhand vidtalade investerare. Styrelsen bedömer även att de tecknande investerarna sannolikt kommer att ge betydande strategiskt, långsiktigt värde för Bolaget och dess aktieägare. Styrelsens samlade bedömning är att ovan nämnda skäl väger tyngre än de skäl som motiverar huvudprincipen att emissioner ska genomföras med tillämpning av aktieägares företrädesrätt samt att en emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt därför ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.
Teckningskursen har efter förhandling med investerarna fastställts till 0,50 SEK per unit. Teckningskursen överstiger marknadsvärdet med cirka 25%, vilket styrelsen bedömer vara marknadsmässigt med hänsyn till storleken på emissionen och den ägarandel den medför.

Bolagets styrelse bedömer att ytterligare finansiering kommer att behövas under 2023 och utvärderar löpande alternativ, med fortsatt hänsyn till aktieägarnas bästa.

Denna information är sådan som Streamify är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-21 XX:XX CET.

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar. Streamifys aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen STREAM, och aktiens ISIN-kod är SE0015244462. Mer information finns på www.streamify.io och www.spotlightstockmarket.com.