Streamify offentliggör delårsrapport q3 2023

Streamify offentliggör delårsrapport q3 2023 Rapporten som PDF finns att ladda ned här

Streamify AB (”Streamify” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport för q3 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.streamify.io). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

2023-07-01- 2023-09-30 (tredje kvartalet)

Nettoomsättning uppgick till 811 KSEK (322 KSEK)

Nettoomsättningstillväxt 152% YoY

Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 675 KSEK (-2 944 KSEK)

Resultat per aktie uppgick till -0,098 SEK (-0,37 SEK)

MRR 248 KSEK, ARR 2 976 KSEK

MRR tillväxt YoY 107%

2023-01-01- 2023-09-30 (första nio månaderna)

Nettoomsättning uppgick till 2 711 KSEK (1 746 KSEK)

Nettoomsättningstillväxt 55% YoY

Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 975 KSEK (-9 158 KSEK)

Resultat per aktie uppgick till -0,29 SEK (-1,15 SEK)

MRR 248 KSEK, ARR 2 976 KSEK

MRR tillväxt YoY 107%

Definitioner:

MRR (eng. Monthly Recurring Revenue) definieras som månatliga återkommande intäkter genererade från aktiva kundabonnemang per den sista i månaden, engångsintäkter exkluderade.

ARR (eng. Annual Recurring Revenue) definieras som MRR * 12

Med “Streamify” eller ”Bolaget” avses Streamify AB med organisationsnummer 559127–1399. Antal aktier i Streamify per den 30 september 2023 uppgår till 27 322 009 aktier (7 933 890).

Väsentliga händelser

 • Den 17 juli meddelade Streamify att Bolaget har ingått avtal med 3F MediaGroup, Sveriges största mediehus inom jakt, fiske och friluftsliv.

 • Den 1 augusti meddelade Streamify att Bolaget har skrivit samarbetsavtal med tre aktörer inom liveshopping, vilka kommer att erbjuda och marknadsföra Bolagets plattform till sina kunder. Dessa partners är primärt baserade i Storbritannien men deras samlade nätverk inkluderar även USA, Förenade Arabemiraten och Afrika.

 • Den 17 augusti meddelade Streamify att Akademibokhandeln väljer att förlänga avtalet, för att växla upp sin satsning på live shopping. Avtalet förlängs med tolv månader.

 • Den 5 september meddelade Streamify att Michal Kalinowski, tidigare Head of Growth and Partnerships hos Streamify, tillträder posten som försäljningschef och tar med sig över 25 års erfarenhet från branschen. Han efterträder Rickard Lönn som lämnar bolaget.

 • Den 5 september offentliggjorde Streamify utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3. Totalt nyttjades 2 491 674 Teckningsoptioner för teckning av 2 491 674 aktier, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 85,4 procent och en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 9,12 procent. Teckningskursen fastställdes innan nyttjandeperioden till 0,40 SEK per aktie. Streamify tillförs därmed cirka 1,0 MSEK före emissionskostnader.

 • Den 29 september meddelade Streamify att kunden Eurosko valt att utöka sitt avtal med ytterligare en licens för att introducera liveshopping-konceptet även till den svenska marknaden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 2 oktober offentliggjorde Streamify att Bolaget har ingått partnerskap med SAS Institute och TD Synnex för ökad global tillväxt. SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag specialiserat på analys, AI och statistik med en omsättning på $3 miljarder samt 12 000 anställda. Tillsammans skapas en affärsmässig fördel för retail-segmentet (detaljhandeln) när realtidsdata från videobaserade konverteringar omvandlas till intelligens. Enligt VD Johan Klitkou är avtalet ett stort genombrott i bolagets partneraffär som ger förutsättningar för bolagets nästa tillväxtfas

 • Den 3 oktober meddelade Bolaget att avtal har tecknats med det svenska modevarumärket Twist & Tango.

 • Den 12 oktober meddelade Streamify att partnerskapsavtal har ingåtts med Bynder, som är branschledande inom lösningar för DAM (Digital Asset Management). Partnerskapet ska leda till nya affärer för parterna.

 • Den 17 oktober offentliggjorde Streamify att styrelsen har beslutat om att genomföra en riktad emission av units om 3 MSEK till en begränsad krets investerare samtidigt som man upptar ett aktieägarlån om 1 MSEK. Den Riktade Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och är uppdelad i två delar. Den första delen (”Första Delen”) beslutas med stöd av bemyndigande från årsstämman. Den andra delen (”Andra Delen”) är riktad till s.k. Leo-personer och är villkorad av en extra bolagsstämmas godkännande. Bolaget tillförs totalt cirka 3 MSEK före emissionskostnader, som uppgår till cirka 0,3 MSEK. Styrelsen har dessutom för avsikt att till bolagsstämman föreslå en vederlagsfri överlåtelse av teckningsoptioner till Bolagets aktieägare.

 • Den 18 oktober redogjorde Bolaget för villkoren för aktieägarlånet om 1 MSEK från bolagets störste aktieägare Oscarsson Invest AB. Aktieägarlånet löper på 2 år med en marknadsmässig ränta om 1% per månad. Oscarson Invest AB har möjlighet att konvertera lånet jämte upplupen ränta till aktier på förfallodagen den 18 oktober 2025. Teckningskursen vid en potentiell konvertering ska vara 0,45 SEK. En potentiell konvertering kommer att vara villkorad av bolagsstämmans godkännande.

 • Den 19 oktober meddelade Bolaget att Naturkompaniet för andra gången, förlänger avtalen för både Sverige och Norge, med ytterligare ett år.

 • Den 19 oktober meddelade Bolaget kallelse till extra Bolagsstämma med förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av styrelsens beslut av units.

 • Den 6 november meddelande bolaget Kommuniké från extra bolagsstämma där Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

 • Den 10 november meddelande Bolaget Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie 2023/2024 II till befintliga aktieägare som fastställd till den 20/11 2023.

 • Den 14 november meddelade Bolaget att Asiens ledande e-handelsplattform Shopline ingår partnerskap med Bolaget.

 • Den 16 november meddelade Bolaget att första dag för handel i teckningsoptioner av serie 2023/2024 II är den 22 november 2023.

 • Den 17 november meddelade Bolaget att de avslutar avtal med likviditetsgarant Mangold Fondkommission AB.

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io

Om Streamify
Streamify grundades 2017 med avsikt att skapa framtidens smartaste livestreaminglösningar. 2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som kombinerar livestreaming med e-commerce. Streamify ger individuella användare och etablerade aktörer möjlighet att skapa egna livestreams och därmed intäktsmöjligheter, samtidigt som tittare kan interagera med livesändningarna genom chattar, sponsring och för sändningen relevant e-commerce.