Streamify publicerar årsredovisningen för 2022

2023-06-09

Streamify AB publicerar idag årsredovisningen för 2022. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida länk och bifogad i detta utskick.

Streamifys årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida länk och kan även distribueras i tryckt format till aktieägare som så önskar.

Bolaget kompletterar pressmeddelandet med information gällande revisorns särskilda upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.

Väsentliga osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift
Utan att det påverkar våra uttalanden* vill vi fästa uppmärksamhet på redogörelsen i förvaltningsberättelsen under rubriken Förväntad framtida utveckling, där styrelsen redogör för vikten av ett positivt utfall för bolagets teckningsoptionsserier under 2023 respektive 2024 för att erhålla en tillräcklig tillförsel av likvida medel som säkerställer bolagets kapitalbehov de kommande 12 månaderna. Teckningsoptionernas utfall är som framgår av förvaltningsberättelsen ännu ej säkerställd och det saknas därmed säkerställda medel för att trygga bolagets framtida finansiering, vilket tyder på att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som skapar betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Bolagets kommentar
Streamify har utestående teckningsoptioner av serie TO3 vilka kan tillföra bolaget ytterligare ca 5,5 MSEK före emissionskostnader i september 2023 och teckningsoptioner av serie TO4, villkorade av årsstämmans beslut, som kan tillföra bolaget ytterligare ca 3,5 MSEK före emissionskostnader i början av 2024. Vid maximalt utfall av dessa två teckningsoptionsserier kan likviditeten räcka under den kommande tolvmånadsperioden. Dock är utfallen i dagsläget osäkra och styrelsen gör därmed bedömningen att Bolaget, för att kunna säkerställa den fortsatta driften under det kommande året, kommer att behöva ytterligare finansiering. Styrelse och ledning arbetar alltjämt vidare med att säkerställa Bolagets fortsatta finansiering och ser över olika alternativ. Det faktum att den nyligen genomförda emissionen tecknades till premiumkurs med ett visat intresse från både befintliga och nya investerare stärker styrelsens tro på bolagets förmåga att lyckas även med framtida kapitalanskaffning. Styrelsen och verkställande direktören bedömer att, givet att det arbete avseende strategi och finansiering som initierats fortlöper enligt plan, kommer bolaget kunna säkerställa nödvändig likviditet för en fortsatt drift av verksamheten under minst de kommande tolv månaderna. Rapporten har mot bakgrund av denna bedömning, upprättats i linje med fortlevnadsprincipen med antagandet om att företaget har förmåga att fortsätta driften under den kommande tolvmånadersperioden. Skulle avgörande förutsättningar ej infrias, föreligger en risk rörande bolagets fortsatta drift. Detta medför sammantaget att det föreligger förhållanden som kan ge upphov till betydande risk beträffande företagets förmåga att fortsätta verksamheten.

*Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Streamify AB för år 2022. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Streamify ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar. Streamifys aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen STREAM, och aktiens ISIN-kod är SE0015244462. Mer information finns på www.streamify.io och www.spotlightstockmarket.com.