Streamifys Integritetspolicy

AVSEENDE vår hemsida och VÅRA tjänster

På Streamify respekterar vi den personliga integriteten och är måna om att alltid behandla personuppgifter på ett korrekt sätt i enlighet med tillämplig lag. Vi tar därför ansvar för att personuppgifter används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

När du besöker vår webbplats eller på annat sätt är i kontakt med oss, eller om du använder våra tjänster (Live Video Shopping eller Pay-Per-View), behandlar vi dina personuppgifter. I denna integritetspolicy informerar vi om vår personuppgiftsbehandling.

Streamify Aktiebolag, org.nr 559127-1399 (”vi”, ”oss” och ”vår”), med adress Törnstens gränd 11, 831 30 Östersund, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter kopplade till avtal om tillgång av våra tjänster (”Avtal”) och uppgifter om användare av våra tjänster (”Användare”). Vi behandlar alltid personuppgifter i enlighet med gällande dataskydds-lagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 (”GDPR”). 

PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR

Vi samlar in personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig när (i) du som beställare/kontaktperson för ett företag (”Kund”) ingår Avtal med oss om tillgång till våra tjänster, (ii) vi får information om vilka Användare som har tillgång till tjänsten, (iii) när vi skickar ut nyhetsbrev och andra marknadsföringsutskick, samt (iv) när vi tillhandahåller support till Kunder och Användare avseende våra tjänster. Sådana personuppgifter omfattar namn, e-mail, telefonnummer, användarnamn samt annan information som frivilligt lämnats till oss.

När ett Avtal har ingåtts med oss om tillgång till våra tjänster, agerar vi därutöver som ett personuppgiftsbiträde avseende det mediamaterial som laddas upp och streamas. För denna behandling gäller våra Personuppgiftsbiträdesvillkor, som utgör en del av Avtalet, och inte denna integritetspolicy (som enbart gäller när vi behandlar personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig).

ÄNDAMÅL, LAGLIG GRUND OCH LAGRINGSPERIODER

Vi kommer enbart att använda dina personuppgifter för de ändamål, och baserat på de legala grunder som anges nedan. Vi använder inte dina personuppgifter för något ändamål som inte är förenligt med vad som anges nedan. Vidare använder vi enbart dina personuppgifter under den tidsperiod som anges under ”Lagringsperiod”, och efter denna tidsperiod tas dina personuppgifter bort.

Kunders tillgång till våra tjänster

Ändamålet med behandlingen: Om du i egenskap av kontaktperson hos vår Kund avtalar med oss om tillgång till någon av våra tjänster behandlar vi dina personuppgifter för att registrera och administrera avtalsförhållandet, möjliggöra kontakt mellan oss i samband med supportärenden och skicka ut nyhetsbrev och andra marknadsutskick. När individer skapar konton för att få tillgång till Kundens mediamaterial, kommer Användare att registreras i vårt system. Vi behandlar dessa uppgifter som Kunden (eller enskilda Användare) förser oss med för att vi ska registrera vilka Användare som ska ha tillgång till den avtalade tjänsten. Behandlingen av personuppgifter sker för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna enligt Avtalet och att administrera avtalsförhållandet med Kunden.

Kategorier av personuppgifter: Namn, e-post, telefonnummer och andra kontaktuppgifter.

Legal grund för behandlingen: Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att fullgöra och administrera vårt Avtal med Kunden, och tillhandahålla avtalade tjänster till Användare.

Lagringstid: Vi behandlar dina personuppgifter under den tid vi har ett Avtal med Kunden, och för vår lagstadgade skyldighet att spara uppgifter för bokföringsändamål kommer vi att spara vissa uppgifter rörande köpet i 7 år.

Nyhetsbrev och marknadsutskick

Ändamålet med behandlingen: Om du i egenskap av kontaktperson hos vår Kund (eller potentiell kund) anmäler dig till vårt nyhetsbrev och marknadsutskick samlar vi in dina personuppgifter för att kunna göra utskick om nyheter, uppdateringar med mera. Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna utföra utskicken i enlighet med din begäran.

Kategorier av personuppgifter: Namn och e-post. Legal grund för behandlingen: Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för uppfyllandet av vårt berättigade intresse att kunna genomföra utskicken i enlighet med din begäran.

Lagringstid: Du kan avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet och våra marknadsutskick via en länk längst ned i det e-mail du får av oss. Om du avslutar prenumerationen kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det här ändamålet. Vi kommer att radera dina personuppgifter om det inte finns annan legal grund för att behålla personuppgifterna (t.ex. för fullgörandet av Avtalet).

Support för Kunder och Användare

Ändamålet med behandlingen: Vi behandlar personuppgifter avseende Användare och Kundens kontaktpersoner i vår supporttjänst. Behandlingen sker i syfte att bistå Användare eller Kundens kontaktpersoner i supportärenden, där fel rapporteras eller användarstöd efterfrågas, i den omfattning som följer av Avtalet.

Kategorier av personuppgifter: Namn, e-post, telefonnummer och andra kontaktuppgifter. Legal grund för behandlingen: Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för fullgörandet av våra åtaganden att tillhandahålla kundsupport enligt Avtalet till Kunden och dess Användare.

Lagringstid: Vi behandlar personuppgifterna under tiden för supportärendet och raderar sedan personuppgifterna inom [1 år] efter avslutat supportärende om det inte finns annan legal grund för att behålla personuppgifterna (t.ex. för fullgörande av Avtalet, eller för att hantera rättsliga krav avseende Avtalet).

Användning av vår webbplats

Ändamålet med behandlingen: När du besöker vår webbplats, samlar vi in information om ditt besök bl.a. för att förbättra vår webbplats och anpassa och optimera din upplevelse på vår webbplats.

Kategorier av personuppgifter: IP-adress och användargenerad information från våra s.k. kakor (t.ex. klick, visade sidor, besökta sidor, spenderad tid, tjänster som visats och klickats på).

Legal grund för behandlingen: Behandlingen baseras på det samtycke du ger oss när du accepterar våra kakor för ”förbättrad upplevelse” (se ”Hur vi använder kakor” nedan). Vad gäller strikt obligatoriska cookies, är vår behandling nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna ge dig en fungerande hemsida när du besöker och använder vår webbsida.

Lagringstid: Se lagringstid för respektive kaka under avsnittet ”Hur vi använder kakor”.

Analyser och statistik

Ändamålet med behandlingen: Vi analyserar dina personuppgifter i syfte att sammanställa aggregerade spårningsuppgifter (däribland analyser av besökares användning av vår webbplats genom att spåra information om exempelvis sidvisningar, trafikflöden, söktermer och klickningar) i syfte att kontinuerligt kunna erbjuda en mer användarvänlig upplevelse.

Kategorier av personuppgifter: IP-adress, användargenererad information från kakor (exempelvis klick, visade sidor, besökta sidor, spenderad tid och tjänster som visats och klickats på), geografisk plats (endast land), teknisk information (exempelvis språk, IP-adress, enhetstyp, webbplatsinställning, tidszon, operativsystem, plattformsinformation om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt våra tjänster, svarstid, sidfel, hur du får tillgång och hur du lämnar webbsidan etc).

Legal grund för behandlingen: Behandlingen baseras på det samtycke du ger oss när du accepterar våra kakor för ”webbstatistik” (se ”Hur vi använder kakor” nedan). Vad gäller strikt obligatoriska cookies, är vår behandling nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna ge dig en fungerande hemsida när du besöker och använder vår webbsida.

Lagringstid: Se lagringstid för respektive kaka under avsnittet ”Hur vi använder kakor”.

DELNING OCH ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND

Vi kan behöva lämna ut dina personuppgifter i samband med att vi anlitar leverantörer som utför uppdrag för vår räkning, t.ex. tillhandahållande av IT-system. Våra leverantörer behandlar på så sätt personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträden. Endast de som behöver behandla dina personuppgifter för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen har tillgång till dina uppgifter.

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES-området. I de fall personuppgifter skulle behandlas utanför EU/EES-området kommer detta endast att ske om (a) det finns ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå, eller (b) lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits, i form av standardavtalsklausuler eller bindande företagsinterna regler, som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med andra personuppgiftsansvariga i vissa fall. När personuppgifter delas med andra personuppgiftsansvariga så är dessa ansvariga för sin egen behandling av dina personuppgifter, och vi hänvisar till dem för frågor eller mer information om hur de behandlar dina personuppgifter.

DINA RÄTTIGHETER

I enlighet med GDPR har du vissa rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter. Rättigheterna är inte absoluta och en begäran om utövande av rättigheterna resulterar därför inte alltid i någon åtgärd.

Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar:

  • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt viss information rörande behandlingen av dem. Den informationen framgår av detta dokument.
  • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
  • Rätt till radering – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 17 GDPR rätt att få personuppgifterna raderade.
  • Rätt till begränsning av behandling – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen som vi vidtar.
  • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut personuppgifterna (eller få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
  • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot särskilda personuppgiftsbehandlingar.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över personuppgiftbehandlingar.

HUR VI ANVÄNDER KAKOR

Streamify använder kakor för att t.ex. anpassa och optimera vår hemsida. Kakor är små textfiler som lagras på din enhet när du besöker webbplatser. Exempelvis kan en kaka skickas till dig när du vill få tillgång till information på vår hemsida.

[Det finns olika typer av kakor. Dels finns de två huvudtyperna permanenta kakor och sessionskakor, dels finns Streamifys egna kakor (förstapartscookies) och så kallade tredjepartskakor som andra företag hanterar.]

För att använda kakor behöver vi inhämta ditt samtycke. Därför ber vi om ditt samtycke via en informationsruta varje gång du besöker vår hemsida från en ny enhet. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att [X].

Om du inte vill att information ska lagras i kakor har du möjlighet att ändra dina webbläsarinställningar så att du uppmärksammas om en cookie skickas till din enhet. Du kan också välja att radera alla de cookies som finns lagrade på din dator. Viss användning av kakor kan dock vara nödvändig för att tillhandahålla viktiga funktioner på vår webbplats. Om du väljer att blockera våra cookies kan det innebära viss begränsad funktionalitet på webbplatsen. Din webbläsare ska tillhandahålla exakta instruktioner för hantering av kakor.

För att vara transparenta har vi sammanfattat information om de kakor vi använder på vår hemsida nedan.

Leverantör Namn på kaka Ändamål Lagringstid Tredjepart
Google Analytics _ga, _gid, _gat Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers. 1d - 2y Yes
Hubspot __hstc, hubspotutk, messagesUtk, __hssrc, __cf_bm Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers. 1y Yes
Streamify CookieConsent, streamify The site does not work properly without cookies and local storage 1y No
Stripe __stripe_mid, __stripe_sid Provide card payment verification for customers who make payments through the website. Stripe is a payment processing service. https://stripe.com/gb/privacy 1d - 1y Yes

För mer information om kakor hänvisar vi till tillsynsmyndigheten Post- och Telestyrelsens, PTS, webbplats.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt GDPR eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta via följande kontaktuppgifter:

E-postadress: dpo@streamify.io